תנאי שימוש באתר

תנאים כללים לשימוש באתר של קבוצת רוטשילד ומדיניות סודיות

הגלישה והשימוש באתר זה, על השירותים השונים אשר יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם (להלן: "האתר") הינם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. שימוש באתר מהווה הסכמה להוראות ולתנאים אלה והתחייבות לפעול לפיהם. בכל מקרה בתנאים אלו, בו מופיעה המילה "רוטשילד" הכוונה הינה לחברת אדמונד דה רוטשילד (ישראל) בע"מ ולכל חברה אחרת מחברות הבנות שלה ו/או חברות קשורות בארץ ובחו"ל ו/או שבשליטתה - כולן ביחד וכל אחת לחוד (כל אחת מהחברות הנ"ל להלן: "קבוצת רוטשילד").

מידע ושירותים באתר

1. אין לראות במידע הכלול באתר זה משום תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, ו/או יעוץ ו/או שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם,  בהתאם לנתוניו לשם רכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן. המידע הכלול באתר, אינו בא במקום ייעוץ/שיווק השקעות ואין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל אדם.

2.     כל מידע באתר בעניין קרנות נאמנות ו/או מכשירים פיננסיים ו/או כל מוצר ו/או שירות אחר של קבוצת רוטשילד, אין בו כדי להוות המלצה ו/או הזמנה לקבלת הצעות ו/או להשקעה ו/או להפקדה ו/או לביצוע כל פעולה אחרת בהם (לרבות - רכישה, מכירה, החזקה וכו').

3.     רכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות תיעשה על פי תשקיף שבתוקף ובהתאם לדו"חות מיידים שפורסמו לפי העניין בלבד, בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משקיע, והתשקיף בצירוף הדו"חות כאמור ורק הם, מהווים את המסמך המחייב הבלעדי.

4.     קבוצת רוטשילד ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק עבור עצמם ו/או עבור אחרים ניירות ערך של התאגידים הנזכרים באתר זה ו/או מכשירים פיננסיים אחרים. כמו כן, עשויים מי מהנ"ל,  לפעול בניירות ערך של תאגידים הנזכרים באתר זה ו/או במכשירים הפיננסיים האמורים. לקבוצת רוטשילד ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין בקבוצה עשויים להיות קשרים עסקיים כאלו ואחרים עם תאגידים הנזכרים באתר ו/או בעלי השליטה בהם.

5.     לקבוצת רוטשילד חברות בעלות רישיון ניהול תיקים/שיווק השקעות לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 והן עוסקות בשיווק השקעות ולא בייעוץ השקעות. החברות הנ"ל קשורות לתאגידים מוסדיים והן ובעלות זיקה, כמשמעות המונח בחוק, לנכסים המנוהלים על ידי התאגידים המוסדיים, ובכלל זה, ל- אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות נאמנות (ישראל) בע"מ, לאדמונד דה רוטשילד ניהול תיקי השקעות (ישראל) בע"מ, לפרובידנט שווקים פיננסים בע"מ, ל-  Edmond de Rothschild Asset Management (France), ל- ,Edmond de Rothschild Capital Holding Limited  ל- Edmond de Rothschild (Suisse) S.A ,  ל- Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) והן עשויות להעדיף נכסים פיננסים שיש להן זיקה אליהם על פני נכסים פיננסים אחרים שאין להן זיקה אליהם, והדומים מבחינת התאמתם ללקוח.

. השימוש במידע שבאתר זה הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש. על אף שלמיטב ידיעת קבוצת רוטשילד המידע המופיע באתר זה הינו מבוסס, אמין ונכון, קבוצת רוטשילד אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, את שלמותו, את עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא והוא אינו מתיימר לבוא במקום הפרסומים ו/או הדו"חות הרשמיים של קבוצת רוטשילד. חברות מקבוצת רוטשילד, בעלי מניותיהן, נציגיהן, עובדיהן ונושאי המשרה  בהן אינם אחראים ולא יישאו בכל אחריות מכל סוג שהוא לכל הפסד או נזק אשר עלול להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממידע המופיע באתר, מהשמטת מידע מהאתר, מהופעה לא רציפה של האתר באינטרנט, לרבות הפסקת הופעת האתר כליל וכן ממעשים או מחדלים של צדדים שלישיים המעורבים בהעלאת האתר ובהכנתו ו/או בהכנת המידע המפורסם באתר או הנתונים עליהם הוא מבוסס. כמו כן הגורמים הנזכרים לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לתביעות משפטיות שינבעו מהמידע המפורסם באתר זה ולא יהיו אחראים כלפי צד כלשהו בקשר עם שימוש שיעשה במידע המפורסם באתר זה או בגין חוסר היכולת להשתמש במידע שבאתר. 

אנו עושים מאמץ מתמיד כדי להבטיח שהמידע באתר יהיה מעודכן, עם זאת עשויים להיות שינויים ובכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפרסומים רשמיים יקבע המידע הרשום בפרסומים.

8. הנתונים ו/או המידע המתפרסמים באתר זה , התקבלו בחלקם מצדדים שלישיים, לרבות מאתרים אחרים ולא בוצעו כל בדיקות אחרות על מנת לאמת את המידע ששימש בסיס לפרסום הנתונים ו/או המידע כאמור. הם עשויים להשתנות מזמן לזמן ומסופקים,  "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד, לנוחיות המשתמש ובמידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות כאן לתוצאות בפועל. על המשתמש להביא בחשבון, כי לאחר פרסומו, עשויים לחול שינויים במידע, אשר לא ימצאו ביטוי מיידי באתר וקבוצת רוטשילד אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד.

קבוצת רוטשילד אינה אחראית לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב שימוש באתר, שינויים בזמני התגובה, חוסר זמינות של האתר או איזה משרותיו.

10. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים אשר מופעלים על ידי צדדים שלישיים אליהם יגיע המשתמש על ידי שימוש באתר ולמידע באינטרנט שמקורו אינו בקבוצת רוטשילד. לקבוצת רוטשילד אין כל שליטה על הקישורים ואין היא מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. אין לפרש קישורים לאתרי צד שלישי כמתן גושפנקא, תוקף, אישור, המלצה או העדפה על ידי קבוצת רוטשילד לאותם אתרים מקושרים, תוכנם, מפעיליהם או למוצרים והשירותים המוצגים בהם. קבוצת רוטשילד איננה המפרסם של אתרים אלו ואיננה מפקחת עליהם ולפיכך, יתכן ותמצא תכנים שאינם הולמים או שהינך מתנגד לתוכנם, זכור בכל עת כי העובדה שהקישור נעשה דרך האתר של קבוצת רוטשילד היא אינה מעידה על הסכמת קבוצת רוטשילד לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם ולחוקיותם, לרבות בתחום הפרטיות. לאור כך, לא תשא קבוצת רוטשילד באחריות לתוכן המופיע באתרים, לשימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתרים המקושרים ולשירותים ולמוצרים המוצעים בהם או במודעות המתפרסמות בהם והיא רשאית להסיר קישורים אלו בכל עת.

על השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב- יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם.

12. השירותים באתר זה אינם מוצעים מקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי הדין המקומי.