Provident

פרובידנט הינה חברת שירותי השקעות מובילה, המתמחה בתיקי השקעות בעלי היקף נכסים גדול. לחברה ניסיון רב וארוך שנים בלווי תיקי השקעות והתאמתם לצרכים הפיננסים של לקוחותינו, כל זאת בעולם השקעות דינמי ומשתנה. לחברה נכסים תחת ייעוץ בהיקף הגדול מ- 30 מיליארד שקלים. עם לקוחות החברה נמנים משקיעים מוסדיים, גופי חיסכון לטווח ארוך, חברות ממשלתיות, עיריות, מלכ"רים, עמותות וגופי השקעה גדולים אחרים.

החברה מעניקה את השירותים הבאים ועוד:

  • סיוע בגיבוש מדיניות ההשקעות האסטרטגית בהתאם לתפישת הסיכון והצרכים של הלקוח. ליווי השקעות שוטף והמלצה על התאמות נדרשות בתיק על פי ההתפתחויות בכלכלות ובשווקים בארץ ובעולם.
  • תמיכה בקבלת החלטות אופרטיביות שוטפות מול מנהלי תיקים או יועצים.
  • עזרה בבחירת מכשירי ההשקעה הנכונים והמתאימים לאופי ההשקעה של התיק.
  • השתתפות בדיונים שוטפים בנוגע לתיק ההשקעות במסגרת ועדת ההשקעות.
  • שמירה על האינטרסים של הלקוחות מול נותני השירותים השונים.
  • סיוע בניהול הפעילות מול מנהלי תיקי השקעות חיצוניים.
  • סיוע בהגדרת בקרות וממשקים מול מנהלי תיקים/ קרנות/ יועצים חיצוניים.
  • ביצוע בקרת השקעות מקיפה לתיקים בהתאם למדיניות ההשקעות הפנימית והרגולציה החיצונית.
  • הכנת דו"חות השקעה המרכזים את אחזקותיו של הלקוח אצל גופים שונים, ועזרה בהבנת הסיכונים והחשיפות המשתקפות מאופי ההשקעה.

 

 רשימת נכסים קשורים

 
___________________________________________________________________

החברה עוסקת בשיווק השקעות*, ואינה עוסקת בייעוץ השקעות, כמשמעותם של מונחים אלה בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה - 1995 ("החוק"). החברה קשורה לתאגידים מוסדיים מקבוצת אדמונד דה רוטשילד, ובעלת זיקה, כמשמעות המונח בחוק, לנכסים המנוהלים על ידם**, ובכלל זה, ל-אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות נאמנות (ישראל) בע"מ ול- Edmond de Rothschild asset Management (France), Edmond de Rothschild Capital Holding Limited, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A, Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)ׂ

 

* שיווק השקעות: מתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או של נכסים פיננסיים, כשלנותן הייעוץ יש זיקה לנכס פיננסי;

"ייעוץ" - כמשמעותו בהגדרה ייעוץ השקעות בחוק;

פרובידנט עשויה להעדיף נכסים פיננסיים של הגופים המוסדיים הקשורים על פני נכסים פיננסיים אחרים שאין לה זיקה אליהם, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח. על אף האמור לעיל מתחייבת פרובידנט לפעול לטובת הלקוח כמפורט בהסכם עמו.

** לרשימת הנכסים המנוהלים על ידי תאגידים קשורים [לינק]